Praćenje procesa

Podaci o poreklu životinja za klanje ili sirovina (sopstvene i/ili nabavljene životinje ili meso – dobavljači) i kupcima u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, obezbeđuje sledljivost – mogućnost praćenja hrane unazad i unapred u celom lancu hrane. Cilj sledljivosti je da, u slučaju potrebe, proizvod (npr. proizvodna partija ili pošiljka), za koji se sumnja ili je utvrđeno da nije bezbedan ili odgovarajućeg kvaliteta, može za kratko vreme da se povuče ili opozove sa tržišta.

Upotreba oznaka (ušne markice za životinje; uverenje o zdravstvenom stanju životinja; zdravstvene oznake za meso) i identifikacione oznake (za omotano i upakovano meso i proizvode od mesa) u objektima za klanje, rasecanje, preradu i skladištenje mesa, kao i adresa subjekta u poslovanju hranom, datum proizvodnje/rok upotrebe, oznaka proizvodne partije, i dr.), važni su elementi sistema sledljivosti poslovanja u lancu hrane.

Sistem sledljivosti znači mogućnost praćenja od nabavke, preko procesa proizvodnje, do prodaje/isporu hrane. Primena dobre prakse i dostupnost informacija i podataka o sledljivosti proizvoda, doprinosi sticanju i učvršćivanju poverenja potrošača u nacionalni i individualni sistem bezbednosti hrane subjekata u poslovanja hranom.

Sami definišete svoj sistem sledljivosti!

Svi u poslovanju hranom moraju da imaju uspostavljen sistem “jedan korak nazad – jedan korak napred“, kao i zapise o dobavljačima i kupcima i pouzdan i brz način utvrđivanja od koga primaju i kome isporučuju hranu za životinje, životinje namenjene za proizvodnju hrane, meso za preradu i bilo koje dodatke koji su ugrađeni u proizvod. Uspostavljeni dokumentovani sistem i zapisi moraju, na zahtev, da se stave na uvid nadležim organima.

Nije potrebno da se vode zapisi o kupcima koji su krajnji potrošači, odnosno oni koji hranu koriste samo za ličnu upotrebu, a ne za bilo kakve aktivnosti poslovanja (dalja prodaja, dalja obrada, priprema i isporuka, catering i sl.).

Kod nabavke sirovine, po datumu ili na neki drugi način, a na osnovu dokumenta kojima se garantuje ispravnost sirovine (na primer zdravstvena isprava).

Sledljivost se postiže ulaznim i izlaznim dokumentima i/ili evidentiranjem/zapisivanjem jedinstvenih/ključnih oznaka/podataka u fazi nabavke, procesa proizvodnje i isporuke:

 • Životinje za klanje (u objektu za klanje) – broj ušne marke i uverenje o zdravstvenom stanju životinja; broj objekta/boksa privremenog smeštaja životinja (ako ima više objekata); životinje se drže razdvojeno po vrsti/kategoriji, poreklu, datumu prijema);
 • Klanje životinja – vrsta životinje, datum klanja, redosled klanja, oznaka zdravstvene ispravnosti/bezbednosti mesa i pripadajućih iznutrica, količina mesa (broj i pojedinačna i/ili zbirna težina trupova/polutki;
 • Hlađenje i skladištenje – vrsta mesa, datuma klanja, oznaka mesta/komore i oznaka/veza sa zapisima o praćenju temperature u toku skladištenja;
 • Prijem i skladištenje nabavljenih sirovina (nrp. meso, masno tkivo) i dodataka (so, aditivi, začini) – vrsta materijala, oznaka/“bar kod“, i/ili datum proizvodnje, i/ili datum isporuke, i/ili rok trajanja i količina (broj jedinica, težina) i oznaka/veza sa zapisima o temperaturi na prijemu i u toku skladištenja;
 • Rasecanje i/ili otkoštavanje mesa:
  • Neupakovano sveže meso (polutke, četvrti, osnovni delovi) mora da ima oznake koje omogućavaju praćenje do datuma klanja i porekla (poslednjeg) gazdinstva;
  • Upakovano sveže meso mora da ima oznake koje omogućavaju praćenje do datuma rasecanja/otkoštavanja i pakovanja, vrste/kategorije i količine mesa, a u slučaju nabavke i mogućnost praćenja do objekta odobrenog za rasecanje mesa (veterinarski kontrolni broj);
 • Prerada mesa – Mora da postoje oznake koje omogućavaju vezu između datuma proizvodnje i svake proizvodne partije (šarža/lot) sa upotrebljenim osnovnim sirovinama i dodacima (sastav proizvoda/proizvođačka specifikacija) i sa njihovim poreklom – npr. za meso, naziv/adresa i veterinarski kontrolni broj objekta za klanje i/ili rasecanje;
 • Isporuka mesa i proizvoda od mesa – Mora da postoje oznake na dokumentu isporuke koje omogućavaju vezu proizvođača/isporučioca sa vrstom i količinom proizvoda u pošiljci, datumom proizvodnje i/ili rokom upotrebe proizvoda svake proizvodne partije i nazivom i odredištem kupca koji treba da potvrdi prijem robe.

Tok robe

Za dokumentovanje toka robe potrebno je da imate dostavnice za sve isporuke preduzetnicima/pravnim licima koja vrše dalju prodaju i plasman vaših proizvoda.

Prilikom prodaje, svakom preduzetniku/pravnom licu pripremate i izdajete dostavnicu koja sadrži podatke o proizvodima u pošiljci. Otpremnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži: naziv, sedište i žiro-račun prodavca, mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu, broj pod kojim je isprava evidentirana i datum izdavanja isprave, a sa druge strane naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu primilo, naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i podatke o prevozniku robe.

U prometu na domaćem tržištu, neupakovano meso (goveda, svinja ovaca i trup živine) uvek mora da bude označeno ovalnim žigom ili oznakom žiga (zbirno pakovanje svih vrsta mesa i pojedinačno upakovan trup živine), a upakovani proizvod uvek mora da bude označen identifikacionom oznakom (oznaka ovalnog oblika koja u gornjem redu sadrži dvoslovnu oznaku Republike Srbije/RS, a u donjem redu veterinarski kontrolni broj objekta, koji je dodeljen objektu rešenjem Uprave za veterinu.

Ovalni žig/oznaka ovalnog žiga ili identifikaciona oznaka znače da proizvod ispunjava uslove za bezbednost hrane i da je proizveden u određenom odobrenom objektu.

Žig u objektu za domaće tržište koji možete videti ispod se koristi:

– za meso goveda, svinja, ovaca
– za meso pernatih životinja
– za meso divljači

(Sl. glasnik RS, broj 44/07)

 

Oznaka žiga u objektu za domaće tržište je prikazana ispod i koristi se:

 • za zbirno pakovanje svih vrsta mesa
 • za pojedinačno upakovano meso živine i kunića

(Sl. glasnik RS, broj 44/07)

 

Identifikaciona oznaka