Planiranje izgradnje ili rekonstrukcije objekta

Svakom poslovanju potreban je plan, bez obzira da li tek počinjete ili menjate uslove u objektu.

Ako želite da izgradite novi objekat za klanje malih količina živine na gazdinstvu ili uradite promene u postojećem objektu, ovde možete naći informacije i podatke koje vam mogu pomoći.

Šta znači „male količine živine zaklane na gazdinstvu“?

Male količine živine koje mogu da se kolju u objektima za klanje na gazdinstvu, pogledajte u tabeli ispod:

Vrsta hrane i delatnostKlanje i prodaja mesa živine - brojleri (kom.)Klanje i prodaja mesa živine - guske, patke i ćurke (kom.)
Količina (max)*
Nedeljno**
10020
Količina (max)*
Godišnje**
5.0001.000
Mesto obavljanja delatnostiOdobren projekatOdobren projekat
Područje direktne prodajeTeritorija opštine i susednih opštinaTeritorija opštine i susednih opština
Mesto direktne prodaje- Gazdinstvo
- Domaća trpeza
- Zelena pijaca
- Lokalna maloprodaja
- Gazdinstvo
- Domaća trpeza
- Zelena pijaca
- Lokalna maloprodaja

 

* Količina znači alternativno klanje jedne vrste ili kategorije životinja u propisanom periodu;
** Ukoliko je za poslovanje pogodnije da se godišnja maksimalna količina životinja kolje u skladu sa dinamikom primarne proizvodnje živine ili prema sezonskim/prazničnim ili drugim potrebama lokalnog tržišta, onda nedeljna maksimalna količina ne može da bude veća od 200 komada zaklanih brojlera ili 40 komada ostalih vrsta živine; u tom slučaju, proizvođač mora da obezbedi odgovarajuće kapacitete, odnosno uslove u objektu za klanje (npr. prostorije, oprema, hlađenje).

Proizvođač može na gazdinstvu da uzgaja i veći broj živine od količina koje se odnose na klanje životinja u objektu na gazdinstvu i na lokalnu direktnu prodaju ili isporuku krajnjim potrošačima ili lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdevaju krajnje potrošače.

Kako početi?

Bilo da želite da izgradite novi objekat, ili proširite i unapredite postojeći, koraci koji vas u tom procesu očekuju su slični.

1. Poslovne mogućnosti – Budite informisani!

Obavezno treba saznati više o delatnosti kojom želite da se bavite. Razgovarajte sa drugim proizvođačima, stručnjacima, poljoprivrednicima i kupcima. Dobro je da o nameri da gradite objekat obavestite nadležnog lokalnog inspektora, a ako je potrebno, potražite i savet.

Dobra informisanost će vam pomoći da odlučite kako će vaše poslovanje da izgleda!

2. Poslovno planiranje i izvodljivost

Treba da znate da potrebne količine životinja za klanje u objektu na farmi, mogu da potiču samo iz sopstvenog izgoja živine na gazdinstvu (nije dozvoljeno snabdevanje sa drugih farmi) i da mogu da se prodaju direktno krajnjim potrošačima i/ili isporučuju objektima maloprodaje na lokalnom tržištu samo celi i ohlađeni trupovi živine sa pripadajućim iznutricama. Takođe, treba da se zna ko su vaši mogući kupci i kakva je vaša konkurencija. Važno je da se zna koliki će biti troškovi izgradnje i održavanja objekta, kao i redovnog poslovanja.

Planiranje se obično radi u fazama - ne sve odjednom!

3. Upoznajte propise i pravila u proizvodnji mesa

Objekti u kojima se posluje hranom moraju da ispune uslove utvrđene u propisima o higijeni hrane, a prostorije u kojima se priprema, obrađuje ili skladišti hrana životinjskog porekla, moraju da ispune opšte i posebne uslove higijene za hranu životinjskog porekla. Treba prikupiti pouzdane informacije kako treba da izgleda objekat za klanje malih količina živine na gazdinstvu, odnosno farmi.

Koje obaveze i koje mogućnosti za izgradnju i uređenje ovakvog objekta pružaju propisi?

Da li postoje olakšice u pogledu troškova izgradnje objekta i internog sistema kontrole higijene i bezbednosti hrane za ovu vrstu objekta i poslovanja?

U objektima za klanje malih količina živine na farmi, može da se koristi nacionalni vodič za primenu posebnih pravila u pogledu izgradnje, rasporeda prostorija, uređenja i opremanja objekta, kao i za dokumentovanje i primenu internog sistema kontrole.

Pravni propisi koji regulišu ovu materiju su:

 • Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snadbevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/17);
 • Pravilnik o uslovima higijene hrane (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 73/10);
 • Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 25/11, 27/14).

4. Projektovanje objekta

Projektovanje objekta je zakonska obaveza, dobra praksa i sastavni deo poslovnog plana proizvođača (investitora).

Za dobijanja potrebnih saglasnosti lokalne samouprave, može da se koristi Idejno rešenje ili Glavni tehnološki projekat objekta (prikaz planirane koncepcije objekta, sa navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova).

Pre početka izgradnje objekta, investitor mora da pripremi tehničku dokumentaciju u kojoj je utvrđena tehnološko-tehnička koncepcija objekta, razrada uslova za izgradnju, uređenje, rad i održavanje objekta.

Projektna dokumentacija za objekat u kome se posluje hranom je sva dokumentacija koja nastaje ili se koristi tokom pripreme i realizacije izgradnje objekta, pa sve do njegovog završetka. Projektnom dokumentacijom utvrđuju se građevinsko-tehničke, tehnološke i eksplatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama sa rešenjima za gradnju i korišćenje objekta.

Dobro pripremljena dokumentacija temelj je za uspešno planiranje, upravljanje, praćenje, ocenjivanje i komunikaciju između zainteresovanih strana u toku izgradnje, uređenja i opremanja objekta, kao i u toku poslovanja, sprovođenja aktivnosti samokontrole i inspekcijskih (službenih) kontrola i nadzora nadležnih inspekcijskih organa.

Krojite projektni zadatak prema svojoj ideji i namerama i budite uključeni u razradu i realizaciju projekta!

U sprovođenju svojih zamisli i namera koristite svoje iskustvo i potražite savet stručnjaka za higijenu i tehnologiju mesa i izradu tehnoloških projekata za proizvodnju i preradu hrane.

Kao investitor, vi odlučujete i dajete sledeće informacije za projektni zadatak:

 • Šta i koliko? – Vrsta živine i očekivani kapacitet klanja životinja
  Napomena: U objektima za klanje živine na farmi dozvoljeno je samo klanje živine koju proizvođač uzgaja na svom gazdinstvu!
 • Kada? – Planirana dinamika klanja životinja (npr. dnevno, nedeljno)
 • Stepen obrade mesa za isporuku (vrsta isporučenih proizvoda)
  Napomena: U objektima za klanje živine na farmi dozvoljena je samo isporuka ohlađenih trupova živine krajnjim potrošačima i lokalnim maloprodajnim objektima koji snabdevaju krajnje potrošače!
 • Omotavanje (folija, vakumiranje) i pakovanje (jednokratna i/ili povratna ambalaža)
  Napomena: Nije dozvoljeno zamrzavanje trupova živine zaklane na farmi!
 • Obrada i omotavanje i/ili pakovanje iznutrica
 • Gde? – Lokacija objekta
 • Gradnja novog ili rekonstrukcija/adaptacija/dogradnja postojećeg objekta
 • Način snabdevanja vodom za piće
 • Način uklanjaja otpadnih voda
 • Planirani način uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla
 • Da li će biti dopunskih delatnosti (poput prostora za direktnu prodaju ili preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla)
  Napomena: Prerada sporednih proizvoda životinjskog porekla dozvoljena je ako je ovu delatnost posebno odobrio nadležni organ!

Na osnovu projektnog zadatka, projektant ovlašćen za tehnološko-tehničko projektovanje priprema idejno rešenje. Nakon toga, pravi i glavni tehnološko-tehnički projekat objekta, koji obuhvata delatnosti i aktivnosti utvrđene u projektnom zadatku i uslove za izgradnju, uređenje, rad i održavanje higijene u objektu. Tehnološko-tehnička dokumentacija mora da bude izrađena u skladu sa odgovarajućim propisima koji se odnose na sadržaj rada, izgradnje, uređenja i opremanja predmetnog objekta.

Sadržaj glavnog tehnološko-tehničkog projekta predstavlja projektne zadatke za ostale projektante, za izradu: arhitektonsko-građevinskog projekta, projekta vodovoda, kanalizacije i otpadnih voda, termomašinskog projekta i projekta elektroinstalacija, a celokupna projektna dokumentacija mora da bude urađena u skladu sa odgovarajućim propisima.

Dok planirate, trebalo bi da imate u vidu i Plan samokontrole (Plan HACCP), interni plan kontrole higijene, procesa proizvodnje i bezbednosti proizvoda, kojom kao proizvođač dokumentujete i uvodite u svoje poslovanje samostalno, koristeći nacionalne vodiče i/ili druge izvore potrebnih i odgovarajućih informacija za delatnost i uslove u objektu, ili uz pomoć stručnih konsultanata.

Što se poslovanja u objektu za klanje živine na gazdinstvu tiče, dokumentovan interni plan kontrole mora u potpunosti da se uvede i primenjuje od dana inspekcijskog pregleda i odobrenja objekta za trajno obavljanje odobrene delatnosti, odnosno od upisa objekta u Registar odobrenih objekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za veterinu.

5. Troškovi

Procena troškova treba da uključi troškove projektovanja, izgradnje, uređenja i opremanja i troškove dobijanja dozvola i saglasnosti za izgranju i rad objekta. Pre procene troškova, treba uzeti u obzir KAPACITET i STRUKTURU OBJEKTA:

Kapacitet:

 • Klanje i prodaja mesa živine (brojleri): 100 – 200 kom/nedeljno (ukupno 5.000 kom/godišnje), ili
 • Klanje i prodaja mesa živine (ćurke, patke, guske): 20 – 40 kom/nedeljno (ukupno 1.000 kom/godišnje)

Struktura objekta:

 • prostorija za proizvodnju (prostorno i vremenski odvojeni nečisti i čisti postupci klanja i obrade; vremenski odvojena aktivnost pakovanja i prodaje trupova živine),
 • hladnjača ili uređaj za hlađenje,
 • prostor/oprema za sakupljanje sporednih proizvoda klanja,
 • garderoba,
 • toalet,
 • kancelarija.

Sledi pregled orijentacionih troškova za izgradnju i uređenje objekata za klanje malih količina živine na gazdinstvu.

Orijentaciona cena materijala i radova (bez opreme) …………………………………. 200 – 300 €/m2

U cenu su uključeni svi građevinsko-instalacijski radovi:

 • čvrsta gradnja (zidani objekat),
 • pločice – podovi i zidovi do tavanice (visina 3m),
 • elektro instalacija i rasveta,
 • vodovodna instalacija,
 • kanalizacija,
 • izrada građevinsko/arhitektonsko-instalacijskog projekta.
  Napomena: Uračunata je vrednost svih instalacija do 1 metar van objekta.

U cenu nisu uključeni:

 • izgradnja (putnih) površina od čvrstog materijala (u dvorištu),
 • priključak na javni vodovod ili bušenje bunara,
 • septička jama ili priključak na javni kanalizacioni sistem,
 • priključak na elektroenergetsku mrežu.

Orijentaciona cena opreme……………………………………………………………………………… 3.000 €

U cenu je uključena:

 • oprema za klanje i obradu,
 • oprema/posude za sakupljanje, rukovanje i skladištenje jestivih i sporednih proizvoda klanja,
 • oprema za veterinarsko-sanitarni pregled,
 • oprema za hlađenje i praćenje temperature u hladnjači,
 • jedna oprema za pranje ruku,
 • izrada tehnološko-tehničkog projekta.

 

6. Finansiranje

Kada je poslovni plan zaokružen i završen, može da počne traženje izvora finansiranja. Moguće je oslanjanje na sopstvena sredstva ili kredite banaka, ali veoma povoljno može da bude korišćenje zajmova, odnosno grantova za male proizvođače.

Svakom proizvođaču, malom ili velikom od izuzetnog značaja je mogućnost bilo kakve podrške, u savetima, znanju, kontaktima i naravno investiciji.

Zato je važno da od početka pratite i dugoročno planirate u skladu sa mogućnostima i merama podrške – kako nacionalnim, tako i evropskim. Pored programa i finansijske podrške u oblasti poljoprivrede, nekada ćete se kvalifikovati i za podršku namenjenu start-up preduzetnicima, ženama koje su preduzetnice u ruralnim sredinama, mladim preduzetnicima.

Iako je važno da pratite što više ovakvih mogućnosti, ovde vam detaljnije predstavljamo nacionalne i IPARD mere podrške u sektoru poljoprivrede.

Razlike u fokusu jednog i drugog programa su značajne, pa je takođe važno da omerite koji program je pravi za vas, po različitima aspektima.

Nacionalni podsticajiIPARD
Obično ad hoc podsticaji za već realizovane investicije koje ionako pravite;- Dobar izvor za dugoročne strateške investicije, jer do momenta donošenja rešenja može da prođe duži period; - Izvesnost finansiranja je visoka: ukoliko ste dobili pozitivno rešenje, znate da investiciju realizujete uz podršku koja je definisana;
Nepoznata odluka o dodeli u vreme realizacije investicijePoznata odluka pre realizacije investicije
Ne postoje jasno određeni rokovi donošenja odluka, isplate- Rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci, - Rok za realizaciju investicije je 6 meseci kod nabavke opreme i mehanizacije i 24 meseca kod izgradnje - Rok za isplatu podsticaja je 6 meseci
Poslovni plan nije potrebanPoslovni plan je obavezan
Nije potrebno prikupljanje više ponudaObavezno prikupljanje 3 ponude za nabavku
Značajno zahtevnija dokumentacija
Kontrola je opcionaObavezne su 2 kontrole na terenu, a opciono i treća

 

Nacionalni podsticaji se dodeljuju u primarnoj proizvodnji (biljnoj i stočarskoj) i u preradi, a dele se na:
osnovne podsticaje (u biljnoj proizvodnji npr. plaćanje po hektaru, u stočarskoj plaćanje po grlu),
podsticaje investicijama (nabavka novih mašina, izgradnja objekata, nabavka sadnica, kupovina stoke…) i
podršku ruralnom razvoju.

Podsticaje mogu da koriste sva poljoprivredna gazdinsta koja su upisana u registar, u aktivnom su statusu, nemaju neizmirenih obaveza i nerealizovanih investicija za koje su već dobila podsticaje i ispunjavaju ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose svake godine, a rok za odlučivanje i dodelu podsticaja nije propisan. Nacionalni podsticaji su uglavnom namenjeni poljoprivrednim proizvođačima koji ne ispunjavaju minimalne uslove IPARD konkursa.

Proces dodele podrške za investicije:

Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima - u propisanom periodu tokom godine
Konkurisanje
- uz zahtev se prilaže propisana dokumentacija
Odluka o dodeli
- odluku donosi UAP - proces nije transparentan - rokovi o dodeli i isplati nisu definisani

IPARD podsticaji su namenjeni isključivo za podršku investicijama. Dodeljuju se za primarnu proizvodnju (sektore mesa, mleka, voća, povrća i ostalih useva -žitarice i industrijsko bilje) i preradu (meso, mleko, voće i povrće).

Za podsticaje mogu da konkurišu svi koji se nalaze u propisanim okvirima u pogledu broja životinja ili broja hektara u određenoj proizvodnji, da imaju upisano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose na osnovu raspisanih konkursa, rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci, rok za realizaciju investicije je oko 6 meseci za nabavku opreme i mehanizacije, a oko 24 meseca za izgradnju. Rok za isplatu podsticaja nakon realizacije je oko 6 meseci.

Proces dodele podrške za investicije:

Priprema projekta i konkurisanje
- izrada poslovnog plana - prikupljanje dokumentacije u skladu sa objavljenim pozivom - konkurisanje
Odluka o dodeli
- prethodi joj administrativna kontrola i kontrola na terenu - odluku donosi UAP
Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima u pozivom propisanom roku - sakuplja se novi set dokumentacije koji se prilaže uz zahtev za isplatu

Za istu investiciju ne mogu da se preklapaju izvori podrške nacionalnih i IPARD mera!

Izvesnost je ono što pravi najbitniju razliku u ovim vrstama podsticaja!

PRATITE SAJTOVE sa aktuelnim podsticajima:

Uprava za agrarna plaćanja

IPARD
http://uap.gov.rs/aktuelne-mere-ipard/

Nacionalni podsticaji
http://uap.gov.rs/aktuelni-podsticaji/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:
http://www.minpolj.gov.rs/