Privredno društvo

Ako ste se opredelili da oblik vašeg poslovanja bude društvo sa ograničenom odgovornošću, predstoji vam registracija u APR, kao i nekoliko koraka koji slede nakon dobijanja Rešenja Agencije. Sve neophodne informacija, forme potrebne propratne dokumentacije, kao i primeri akata koji se koriste prilikom registracije, nalaze se na sajtu Agencije: www.apr.gov.rs, te praćenjem i kompletiranjem svih dostupnih informacija, možete potpuno samostalno osnovati svoje preduzeće.

Pre započinjanja registracije, potrebno je da odredite osnivače privrednog društva, naziv (proverite da li je ime već zauzeto: http://pretraga2.apr.gov.rs/unifiedentitysearch) i sedište, kao i pretežnu delatnost na osnovu koje ćete dobiti šifru poslovanja.

Što se procedure, odnosno koraka u procesu registracije tiče, mogu se podeliti u tri faze:

 1. Koraci koji prethode, odnosno pripremaju za registraciju
 2. Registracija u Agenciji
 3. Koraci koji slede nakon dobijanja Rešenja

Pripremite dokumentaciju za registraciju

Kao polazna tačka osnivanja privrednog društva, uzima se izrada osnivačkog akta. Ovaj dokument po zakonu mora da sadrži:

 • Podatke o članovima društva (koje može biti jednočlano ili višečlano). Ako preduzeće osnivate kao fizičko lice, neophodno je da u Osnivački akt unesete svoje lično ime, JMBG i prebivalište iz lične karte
 • Poslovno ime koje sadrži naziv vašeg preduzeća, skraćenicu ’’doo’’ uz njega i sedište preduzeća (mesto)
 • Sedište, gde unosite celokupnu adresu
 • Pretežnu delatnost
 • Iznos osnovnog kapitala (minimalno je, ali i dovoljno da to bude 100 dinara)
 • Iznos uloga (novčanog)
 • Kada je ulog uplaćen (prilikom osnivanja ili se ostavlja za zakonski rok od 5 godina)
 • Udele (razmere raspodele vlaništva), ukoliko je društvo višečlano
 • Organizacija privrednog društva (organi)

Kao što je rečeno, primer osnivačkog akta možete naći na sajtu Agencije: pogledajte pod ’’Registri’’, odeljak ’’Privredna društva’’ i u okviru njega ’’Primeri akata društva’’

Neophodno je da Osnivački akt bude overen kod javnog beležnika pre podnošenja celokupne dokumentacije za registraciju.

Registracija u APR

Dokumentacija koja vam je potrebna za registraciju je sledeća:

 1. Osnivački akt iz prethodnog koraka (overen)
 2. Registraciona prijava (preuzmite je sa sajta apr.gov.rs) i popunite elektronskim putem i odštampajte ili odštampajte i popunite ručno.
 3. Fotokopija lične isprave osnivača (jednog ako je društvo jednočlano) ili svih pojedinačnih osnivača. Ukoliko na ličnoj karti ne postoji prebivalište osnivača (ako je ’’čipovana’’), onda je potrebno podneti očitanu ličnu kartu
 4. Originali dokaza o uplati taksi (taksa za osnivanje plus taksa za registraciju). Visine taksi i pozive na broj nađite na sajtu Agencije
 5. Ako ste uplatili osnivački kapital, dokaz o uplati kapitala (takođe original)
 6. Ako Osnivačkim aktom niste predvideli ko je zastupnik društba, potrebno je podneti i original Odluke o imenovanju zastupnika (ne treba je overavati kod javnog beležnika)

Dokumentaciju je neophodno podneti u roku od 15 dana nakon datuma donošenja Osnivačkog akta. Na sajtu Agencije možete pratiti ’’dokle je došla vaša prijava’’ i to po broju koji ćete dobiti na dokazu o predaji dokumentacije za registraciju. Ukoliko je došlo do odbacivanja vaše prijave, reagujte po uputstvima koja će Agencija dati u objavljenom dokumentu.

Nakon dobijanja Rešenja

Po dobijanju pozitivnog odgovora od Agencije, potrebno je otvoriti tekući račun u banci i prijaviti se u lokalnoj Poreskoj upravi i Upravi javnih prihoda po mestu sedišta vašeg privrednog društva.

Lokalni poreski organi će biti obavešteni o vašoj registraciji od strane APR-a i uputiti vam zahtev za dokumentacijom koju treba da podnesete uz Rešenje Agencije.

NAPOMENA: od oktobra 2018. godine, moguće je elektronskim putem registrovati JEDNOČLANO privredno društvo. Uputstva, kao i najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovim nalaze se na sajtu agencije – Informacije o osnivanju jednočlanog DOO.

Preduzetnik

Ukoliko ste se opredelili da vaša mala farma bude registrovana u formi preduzetnika, koraci su slični kao i kod osnivanja privrednog društva. Dakle, predstoji vam registracija u APR-u, otvaranje računa u banci i prijava lokalnim poreskim organima.

Važno je da pre registracije u ovoj formi, odredite početak i trajanje obavljanja delatnosti, odnosno, da li ćete svoje poslovanje početi odmah po registraciji ili ćete to učiniti naknadno. Ovo je bitno zato što početak delatnosti znači i početak obaveza plaćanja poreza i doprinosa koje ste u obavezi da kao preduzetnik plaćate. Ovo je odluka koja se donosi u tesnoj vezi sa planiranjem aktivnosti na vašoj maloj farmi.

Nakon ovoga, potrebno je odrediti poslovno ime preduzetnika. Ime će svakako sadržati i vaše lično ime, oznaku ’’pr’’ ili reč ’’preduzetnik’’, vašu pretežnu delatnost i sedište. Pored ovih neophodnih elemenata naziva preduzetnika, možete, po izboru, dodati i još jedan naziv preduzetnika (’’preduzetničke radnje’’). Bitno je da ovaj opcioni naziv ne bude već zauzet ili sličan nekome koji već posti. I ovaj podatak je moguće proveriti na sajtu Agencije, na ovoj adresi: http://pretraga2.apr.gov.rs/unifiedentitysearch

Pripremite dokumentaciju za registraciju

Što se ovog koraka tiče, neophodno je da Agenciji podnesete sledeće:

 1. Registracionu prijavu preduzetnika (preuzmite sa sajta Agencije) NAPOMENA: Prilikom popunjavanja ove prijave, odlučujete da li ćete biti ’’paušalac’’
 2. Fotokopiju lične karte (očitanu ako je ’’čipovana’’)
 3. Dokaz o uplati takse (poziv na broj preuzima se sa sajta Agencije)

Na sajtu Agencije možete pratiti ’’dokle je došla vaša prijava’’ i to po broju koji ćete dobiti na dokazu o predaji dokumentacije za registraciju. Ukoliko je došlo do odbacivanja vaše prijave, reagujte po uputstvima koja će Agencija dati u objavljenom dokumentu.

Nakon dobijanja Rešenja

Pošto ste dobili Rešenje APR-a, potrebno je da otvorite račun kod banke po svom izboru, gde ćete dobiti informaciju šta je potrebno dostaviti od dokumentacije pored Rešenja.

Naredni korak je odlazak u Poresku upravu. Poreska uprava će preduzeti korake koji su u vezi sa tim da li ste se opredelili za paušalno oporezivanje ili za to da u poslovanju vodite knjige.

NAPOMENA: od januara 2018. godine, moguće je elektronskim putem registrovati preduzetnika. Uputstva, kao i najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovim nalaze se na sajtu agencije – E registracija osnivanja preduzetnika

O tome koja je forma pogodnija za vaše poslovanje – privredno društvo ili preduzetnik – uvek se možete konsultovati sa stručnim licima koja će vas uputiti u dobrobite, ali i nepovoljnije strane jedne ili druge forme, sve u skladu sa vašim pojedinačnim slučajem i specifičnostima.