U objektima malog obima poslovanja, mogu da se koriste tipski modeli dokumenata/evidencije ili proizvođač može da izabere drugi/svoj način/formu vođenja evidencije (mogu da se uključe postojeći obrasci i način vođenja zapisa).

Modeli dokumenata mogu da se koriste, ako potpuno odgovaraju nameni, ili proizvođač mora da ih prilagodi uslovima u svom objektu.

Treba držati jednostavnu dokumentaciju/evidenciju, tako da može lako i ažurno da se vodi i pokaže.

Dokumenta i evidencija/zapisi treba da se čuvaju dovoljno dugo posle isteka roka upotrebe proizvoda za potrebe sledljivosti (mogućnost praćenja podataka o proizvodu, unazad – od nabavke sirovina i drugih materijala koji se ugrađuju ili u koje se pakuje proizvod i podataka o procesu proizvodnje i proizvodnim partijama, kao i unapred – do mesta isporuke/prodaje). Ovo je potrebno i zbog redovnog preispitivanja sistema samokontrole koje sprovodi subjekt u poslovanju hranom. Sačuvani podaci omogućavaju nadležnom organu uvid u istoriju primene, odnosno rezultate sistema bezbednosti hrane proizvođača i proveru postupaka koji se baziraju na sistemu HACCP.

Preporučena dokumentacija uspostavljena na bazi sistema HACCP uključuje:

 • preduslovne programe, uputstva za rad, standardne radne postupke i uputstva za nadzor koji će se primenjivati,
 • analizu opasnosti,
 • utvrđivanje kritičnih kontrolnih tačaka (KKT),
 • određivanje kritičnih granica,
 • predviđene korektivne mere,
 • opis planiranih aktivnosti praćenja i provera (šta, ko, kada?),
 • obrasce za vođenje evidencije,
 • prateća dokumenta (npr. opšti vodiči, naučni dokazi, tlocrti, šeme…).

Evidencija/zapisi sistema samokontrole obavezno treba da uključe:

 • rezultate praćenja kritčnih kontrolnih tačaka KKT,
 • uočena odstupanja i izvršene korektivne mere,
 • rezultate provera (verifikacije) – npr. uzorkovanje i ispitivanje.

Ispod se nalaze modeli opštih zapisa koje možete da prilagođavate vašem obimu i vrsti aktivnosti u preradi. 

Čišćenje, pranje i dezinfekcija
Čišćenje, pranje i dezinfekcija
Hlađenje i skladištenje
Hlađenje i skladištenje
Praćenje temperature mesa
Praćenje temperature mesa