Ovde možete saznati koji su to važni preduslovi i dozvole za izgradnju objekta male klanice.

Pre početka gradnje, proveriti i, ako je potrebno, rešiti imovinsko-pravni status površina i objekata koji su obuhvaćeni izgradnjom ili rekonstrukcijom objekta. Takođe, treba tražiti informacije šta je sve potrebno za izgradnju ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju (klanica, rasecanje) mesa, a zatim obezbediti odgovarajuće saglasnosti od kod lokalnih nadležnih organa (veterinarska inspekcija, druge nadležne inspekcije i službe).

Šta znače REŠENI IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI?

Mora da bude rešeno vlasništvo nad parcelom i objektima koji su predmet izgradnje ili rekonstrukcije (npr. nasledstvo, pokloni, ostavinska rasprava, vlasnički list/list nepokretnosti) i kasnijeg odobravanja objekta kod nadležnog organa (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu).

Može da postoji i ugovor o zakupu objekta/objekata koji će se koristiti za klanje životinja.

Šta znači GRAĐEVINSKA DOZVOLA?

Proizvođač/Investitor (lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola) treba da podnese zahtev i dobije saglasnost (građevinska dozvola) od organa lokalne samouprave da je dozvoljena gradnja određenog objekta na određenoj lokaciji.

Kako se reguliše SNABDEVANJE VODOM KVALITETA VODE ZA PIĆE?

U skladu sa vrstom i obimom delatnosti koja će se obavljati u objektu, proizvođač mora da ima svoje snabdevanje vodom kvaliteta vode za piće i u dovoljnoj količini (da li je potrebna količina vode raspoloživa u toku celog perioda aktivnog rada objekta – u toku dana i u toku godine).

Snabdevanje vodom za piće može da bude iz javnog vodovoda i/ili iz sopstvenog bunara.

Pre odluke o korišćenju vode iz jednog ili više sopstvenih bunara, mora da se proveri kvalitet vode kod nadležne službe Ministarstva zdravlja (Zavod za zaštitu zdravlja) i da se, ako je potrebno, postupa u skladu sa utvrđenim uslovima i preporukama.

Kako se reguliše SAKUPLJANJE OTPADNIH VODA?

U skladu sa vrstom i obimom delatnosti koja će se obavljati u objektu, objekat mora da ima rešenje za sakupljanje i uklanjanje otpadnih voda.

Objekti mogu da se priključe na javnu kanalizacionu mrežu, a u naseljima, odnosno na drugim lokacijama, gde javna kanalizaciona mreža ne postoji, objekat mora da ima sopstvenu kanalizaciju za sakupljanje otpadnih voda (septička jama).

Bez obzira na način sakupljanja i uklanjanja otpadnih voda, objekat mora da ima uređaje za njihovo primarno prečišćavanje (taložnici, filteri i sl.), u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o zaštiti voda i životne sredine.

Kako se reguliše UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA?

U skladu sa vrstom i obimom delatnosti koja će se obavljati u objektu, objekat mora da ima rešenje za sakupljanje i uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Pored neophodnih uslova u objektu, proizvođač mora, pre početka rada da osigura uslove za njihovo redovno i bezbedno uklanjanje u skladu sa posebnim propisom o postupanju sa sporednim proizvodima životinjskog porekla:

  • odvoženje iz objekta u odobreni objekat za skladištenje, obradu i/ili preradu, ili
  • obrada i/ili prerada i korišćenje prerađenih materijala, kao posebno odobrena delatnost u objektu.