Kancelarija na maloj farmi treba da ima ažurnu arhivu svih dokumenata koji prate proizvodnju.
Dobro osmišljena dokumentacija sa tematski organizovanim registratorima pomaže u svakodnevnom poslovanju – od prijave za fondove i mere podrške, pa do komunikacije sa potrošačima, inspekcijom i najpre praćenja sopstvene proizvodnje kroz zapise o svakoj proizvodnoj partiji/šarži.

Arhiva vaše kancelarije može da bude jedna polica sa nekoliko registratora koji su organizovani po sistemu koji predlažemo u nastavku, ili na način koji vama najviše odgovara, ali svakako treba da uključe sledeće oblasti i dokumenta:

 • Projektna dokumentacija, svi dokumenti vezani za objekat, građevinske i administratrivne dozvole, tehnološki i arhitektnoski projekat;
 • Rešenja ili dokumenti vezani za registraciju i poslovanje gazdinstva ili preduzetničke radnje (kako u APR-u, tako i u Upravi za veterinu);
 • Bankarski dokumenti (ugovor sa bankom, izvodi, itd.);
 • Planovi poslovanja i samokontrole;
 • Zapisi vezani za proizvodnju (evidencija o praćenju procesa, koja varira u zavisnosti od delatnosti koja se obavlja u objektu):
  – dokumenta o nabavci životinja ili sirovina (npr. uverenje o zdravstvenom stanju životinja za klanje, dostavnice, računi itd.);
  – dokumenta o isporuci (npr. računi, fakture, otpremnice);
  – zapisi samokontrole/HACCP, kao npr. evidencija o klanju životinja, praćenju kritičnih granica u kritičnim kontrolnim tačkama (temperatura hlađenja/skladištenja mesa i/ili proizvoda), parametara procesa i kontrolnih mera (dobra proizvođačka praksa), uključujući sva odstupanja; evidencija o čišćenju i dezinfekciji; eksterni ili sopstveni zapisi o uzorkovanju i ispitivanju sirovina, repromaterijala i higijene objekta i opreme;
  druga interna evidencija ili kopije zapisa iz poslovanja.

Finansijska podrška

Svakom proizvođaču, malom ili velikom od izuzetnog značaja je mogućnost bilo kakve podrške, u savetima, znanju, kontaktima i naravno investiciji.

Zato je važno da od početka pratite i dugoročno planirate u skladu sa mogućnostima i merama podrške – kako nacionalnim, tako i evropskim. Pored programa i finansijske podrške u oblasti poljoprivrede, nekada ćete se kvalifikovati i za podršku namenjenu start-up preduzetnicima, ženama koje su preduzetnice u ruralnim sredinama, mladim preduzetnicima.

Iako je važno da pratite što više ovakvih mogućnosti, ovde vam detaljnije predstavljamo nacionalne i IPARD mere podrške u sektoru poljoprivrede.

Razlike u fokusu jednog i drugog programa su značajne, pa je takođe važno da omerite koji program je pravi za vas, po različitima aspektima.

Razlike između nacionalnih mera i IPARD-a:

Nacionalni podsticajiIPARD
Obično ad hoc podsticaji za već realizovane investicije koje ionako pravite; - Dobar izvor za dugoročne strateške investicije, jer do momenta donošenja rešenja može da prođe duži period;
- Izvesnost finansiranja je visoka: ukoliko ste dobili pozitivno rešenje, znate da investiciju realizujete uz podršku koja je definisana;
Nepoznata odluka pre realizacije investicijePoznata odluka pre realizacije investicije
Ne postoje jasno određeni rokovi donošenja odluka, isplate- Rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci,
- Rok za realizaciju investicije je 6 meseci kod nabavke opreme i mehanizacije i 24 meseca kod izgradnje
- Rok za isplatu podsticaja je 6 meseci
Poslovni plan nije potrebanPoslovni plan je obavezan
Nije potrebno prikupljanje više ponudaObavezno prikupljanje 3 ponude za nabavku
Značajno zahtevnija dokumentacija
Kontrola je opcionaObavezne su 2 kontrole na terenu, a opciono i treća

 

Nacionalni podsticaji se dodeljuju u primarnoj proizvodnji (biljnoj i stočarskoj) i u preradi, a dele se na osnovne podsticaje (u biljnoj proizvodnji npr. plaćanje po hektaru, u stočarskoj plaćanje po grlu), podsticaje investicijama (nabavka novih mašina, izgradnja objekata, nabavka sadnica, kupovina stoke…) i podršku ruralnom razvoju.

Podsticaje mogu da koriste sva poljoprivredna gazdinsta koja su upisana u registar, u aktivnom su statusu, nemaju neizmirenih obaveza i nerealizovanih investicija za koje su već dobila podsticaje i ispunjavaju ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose svake godine, a rok za odlučivanje i dodelu podsticaja nije propisan.

Nacionalni podsticaji su uglavnom namenjeni poljoprivrednim proizvođačima koji ne ispunjavaju minimalne uslove IPARD konkursa.

Proces dodele podrške za investicije:

Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima - u propisanom periodu tokom godine
Konkurisanje
- uz zahtev se prilaže propisana dokumentacija
Odluka o dodeli
- odluku donosi UAP - proces nije transparentan - rokovi o dodeli i isplati nisu definisani

IPARD podsticaji su namenjeni isključivo za podršku investicijama. Dodeljuju se za primarnu proizvodnju (sektore mesa, mleka, voća, povrća i ostalih useva -žitarice i industrijsko bilje) i preradu (meso, mleko, voće i povrće).

Za podsticaje mogu da konkurišu svi koji se nalaze u propisanim okvirima u pogledu broja životinja ili broja hektara u određenoj proizvodnji, da imaju upisano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose na osnovu raspisanih konkursa, rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci, rok za realizaciju investicije je oko 6 meseci za nabavku opreme i mehanizacije, a oko 24 meseca za izgradnju. Rok za isplatu podsticaja nakon realizacije je oko 6 meseci.

Proces dodele podrške za investicije:

Priprema projekta i konkurisanje
- izrada poslovnog plana - prikupljanje dokumentacije u skladu sa objavljenim pozivom - konkurisanje
Odluka o dodeli
- prethodi joj administrativna kotrola i kontrola na terenu - odluku donosi UAP
Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima u pozivom propisanom roku - sakuplja se novi set dokumentacije koji se prilaže uz zahtev za isplatu
Isplata podsticaja
- prethodi joj kontrola na terenu - nakon isplate moguća je još jedna kontrola na terenu

Za istu investiciju ne mogu da se preklapaju izvori podrške nacionalnih i IPARD mera!

Izvesnost je ono što pravi najbitniju razliku u ovim vrstama podsticaja!

PRATITE SAJTOVE sa aktuelnim podsticajima:

Uprava za agrarna plaćanja – IPARD

Nacionalni podsticaji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede