Planiranje izgradnje ili rekonstrukcije objekta

Svakom poslovanju potreban je plan, bez obzira da li tek počinjete ili menjate uslove u objektu.

Ako želite da izgradite novi objekat za preradu mesa malog kapaciteta ili uradite promene u postojećem
objektu, ovde možete naći informacije i podatke koje vam mogu pomoći.

Šta znači „mali kapacitet“?

Vrsta hrane i delatnostKoličina nedeljno (max)*Količina godišnje (max)*Mesto obavljanja delatnostiPodručje direktne prodaje
Usitnjeno (mleveno) meso, poluproizvodi od mesa i proizvodi od mesa (kg)2.000100.000Odobren objekatTeritorija R Srbije

* Količina proizvoda znači ukupna količina svih vrsta gotovih proizvoda proizvedenih u propisanom periodu;

 

Kako početi?

Bilo da želite da izgradite novi objekat, ili proširite i unapredite postojeći, koraci su slični:

1. Poslovne mogućnosti – Budite informisani!

Obavezno treba saznati više o delatnosti kojom želite da se bavite. Razgovarajte sa drugim proizvođačima, stručnjacima, farmerima, kupcima i trgovinskim grupama.

Dobro je da o nameri da gradite objekat obavestite nadležnog lokalnog inspektora, a ako je potrebno, potražite i savet.

Dobra informisanost će vam pomoći da odlučite kako će vaše poslovanje da izgleda!

2. Poslovno planiranje i izvodljivost

Potrebno je da znate odakle će doći potrebne količine sirovina i dodataka za preradu. Meso za preradu mora da se nabavlja samo iz odobrenih objekata za klanje životinja, bez obzira da li su životinje uzgajane na sopstvenom gazdinstvu ili na tržištu. Takođe, treba da se zna ko su mogući kupci vaših proizvoda i kakva je vaša konkurencija? Važno je da se zna koliki će biti troškovi izgradnje i održavanja objekta, kao i redovnog poslovanja.

Planiranje se obično radi u fazama - ne sve odjednom!

3. Upoznajte propise i pravila u proizvodnji mesa

Objekti u kojima se posluje hranom moraju da ispune uslove utvrđene u propisima o higijeni hrane, a prostorije u kojima se priprema, obrađuje ili skladišti hrana životinjskog porekla moraju da ispune opšte i posebne uslove higijene za hranu životinjskog porekla.

Treba prikupiti pouzdane informacije kako treba da izgleda objekat za preradu mesa malog kapaciteta. Koje obaveze i koje mogućnosti za izgradnju i uređenje ovakvog objekta pružaju propisi?

Da li postoje olakšice u pogledu troškova izgradnje objekta i internog sistema kontrole higijene i bezbednosti hrane za ovu vrstu objekta i poslovanja?

U objektima za preradu mesa malog kapaciteta, može da se koristi nacionalni vodič za primenu posebnih pravila u pogledu izgradnje, rasporeda/uređenja i opremanja objekta, kao i za dokumentovanje i primenu internog sistema kontrole. Propisi o higijeni hrane koji regulišu ovu materiju su:

 • Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snadbevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/17);
 • Pravilnik o uslovima higijene hrane (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 73/10);
 • Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i  posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 25/11, 27/14);

4. Projektovanje objekta

Projektovanje objekta je zakonska obaveza, dobra praksa i sastavni deo poslovnog plana proizvođača (investitora).

Za dobijanja potrebnih saglasnosti lokalne samouprave, može da se koristi Idejno rešenje ili Glavni tehnološki projekat objekta (prikaz planirane koncepcije objekta, sa navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova).

Pre početka izgradnje objekta, investitor mora da pripremi tehničku dokumentaciju u kojoj je utvrđena tehnološko-tehnička koncepcija objekta, razrada uslova za izgradnju, uređenje, rad i održavanje objekta.

Projektna dokumentacija za objekat u kome se posluje hranom je sva dokumentacija koja nastaje ili se koristi tokom pripreme i realizacije izgradnje objekta, sve do njegovog zavrsetka.

Projektnom dokumentacijom utvrđuju se građevinsko-tehničke, tehnološke i eksplatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama sa rešenjima za gradnju i korišćenje objekta.

Dobro pripremljena dokumentacija temelj je za uspešno planiranje, upravljanje, praćenje, ocenjivanje i komunikaciju između zainteresovanih strana u toku izgradnje, uređenja i opremanja objekta, kao i u toku poslovanja, sprovođenja aktivnosti samokontrole i inspekcijskih (službenih) kontrola i nadzora nadležnih inspekcijskih organa.

Krojite projektni zadatak prema svojoj ideji i namerama i budite uključeni u razradu i realizaciju projekta!

U sprovođenju svojih zamisli i namera koristite svoje iskustvo i potražite savet stručnjaka za higijenu i tehnologiju mesa i izradu tehnoloških projekata za proizvodnju i preradu hrane.

Kao investitor, vi odlučujete i dajete sledeće informacije za projektni zadatak:

 • Šta i koliko? – Vrste i količine mesa, način i stepen obrade i/ili pakovanja na prijemu u objekat (trupovi/polutke/četvrti, osnovni delovi, upakovano i/ili neupakovano ohlađeno i/ili smrznuto meso)?
  • Vrste proizvoda i očekivani kapacitet prerade mesa
   Napomena: U objektu za preradu mesa malog kapaciteta mogu da se proizvode sve vrste proizvoda utvrđene u Pravilniku o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa.
  • Količine mesa koje se rasecaju i/ili otkoštavaju?
   Napomena: U objektu za preradu mesa malog kapaciteta dozvoljeno je i rasecanje mesa za stavljanje u promet; rasecanje mesa kao posebnu delatnost u objektu, mora da odobri nadležni organ.
 • Kada? – Planirana dinamika prerade mesa (npr. dnevno, nedeljno, sezonski)?
 • Gde? – Lokacija (mesto) objekta, kao i da li se radi o gradnji novog ili rekonstrukcija/adaptacija/dogradnja postojećeg objekta?
 • Način snabdevanja vodom za piće
 • Način uklanjaja otpadnih voda
 • Planirani način uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla
 • Dopunske delatnosti – da li će biti prostor za direktnu prodaju, zatim narezivanje i omotavanje i pakovanje proizvoda, kao i prerada sporednih proizvoda životinjskog porekla.
  Napomene:
  Narezivanje, omotavanje i pakovanje proizvoda u objektu za preradu mesa malog kapaciteta, dozvoljeno je ako je ovu delatnost posebno odobrio nadležni organ.
  Prerada sporednih proizvoda životinjskog porekla dozvoljena je ako je ovu delatnost posebno odobrio nadležni organ.
 • Plan za povećanje obima proizvodnje i/ili proširenje asortimana proizvoda – Na osnovu projektnog zadatka, projektant ovlašćen za tehnološko-tehničko projektovanje priprema idejno rešenje, a zatim glavni tehnološko-tehnički projekat objekta, koji obuhvata delatnosti i aktivnosti utvrđene u projektnom zadatku i uslove za izgradnju, uređenje, rad i održavanje higijene u objektu. Tehnološko-tehnička dokumetacija mora da bude izrađena u skladu sa odgovarajućim propisima koji se odnose na sadržaj rada, izgradnju, uređenje i opremanje predmetnog objekta.
  Sadržaj glavnog tehnološko-tehničkog projekta predstavlja projektne zadatke za ostale projektante, za izradu: arhitektonsko-građevinskog projekta, projekta vodovoda, kanalizacije i otpadnih voda, termomašinskog projekta i projekta elektroinstalacija, a celokupna projektna dokumentacija mora da bude urađena u skladu sa odgovarajućim propisima.

5. Plan samokontrole (Plan HACCP)

Interni plan kontrole higijene, procesa proizvodnje i bezbednosti proizvoda, proizvođač dokumentuje i uvodi u svoje poslovanje ili samostalno, koristeći nacionalne vodiče i/ili druge izvore potrebnih i odgovarajućih informacija za delatnost i uslove u objektu, ili uz pomoć stručnih konsultanata:

Poslovanje u objektu za preradu mesa malog kapaciteta – Dokumentovan interni plan kontrole mora da se razvija i uspostavlja od dana upisa objekta u Registar odobrenih objekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za veterinu i odobrenja za privremeno obavljanje delatnosti, a u potpunosti da se uvede i primenjuje od dana inspekcijskog pregleda i odobrenja objekta za trajno obavljanje odobrenih delatnosti

6. Troškovi

Procena troškova treba da uključi troškove projektovanja, izgradnje, uređenja i opremanja i troškove dobijanja dozvola i saglasnosti za izgradnju i rad objekta. U obzir, pre svega, treba uzeti kapacitet male prerade mesa i struktura objekta.

Kapacitet male prerade mesa

Proizvodi od mesa: 2.000 kg/nedeljno (ukupno 100.000 kg/godišnje)

Napomene:

Proizvodnja usitnjenog (mlevenog) mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa.

Količina proizvoda znači ukupna količina svih vrsta gotovih proizvoda proizvedenih u propisanom periodu.

Struktura objekta:

 • prostorija za proizvodnju (rad u različito vreme – različiti proizvodi i druge aktivnosti),
 • hladnjača,
 • prostorija(e) za dimljenje i zrenje/sušenje proizvoda,
 • prostor i/ili oprema/ormari za skladištenje dodataka, začina i ambalaže,
 • garderoba,
 • toalet;

U nastavku možete videti kako se kreću orijentacioni troškovi za izgradnju i uređenje objekata za preradu mesa malog kapaciteta.

Orijentaciona cena materijala i radova (bez opreme) …………………………………. 200 – 350 €/m2

U cenu su uključeni svi građevinsko-instalacijski radovi:

 • čvrsta gradnja (zidani objekat),
 • pločice – podovi i zidovi do tavanice (vidina 3 metra),
 • elektro instalacija i rasveta,
 • vodovodna instalacija,
 • kanalizacija ,
 • izrada građevinsko/arhitektonsko-instalacijskog projekta;

  Napomene:Uračunata je vrednost svih instalacija do 1 metar van objekta.
  Na materijale za izgradnju mogu da se primene pravila o odstupanjima za proizvodnju tradicionalnih proizvoda (npr. kamen, drvo).

U cenu nisu uključeni:

 • izgradnja (putnih) površina od čvrstog materijala (u dvorištu),
 • priključak na javni vodovod ili bušenje bunara,
 • septička jama ili priključak na javni kanalizacioni sistem,
 • priključak na elektroenergetsku mrežu;

Orijentaciona cena opreme…………………………………………………………………….. 10.000 – 15.000 €

U cenu je uključena:

 • oprema za tehnološku obradu mesa (vuk, mešalica, punilica, klasično dimljenje/zrenje/sušenje),
 • oprema za rukovanje i skladištenje mesa/proizvoda od mesa,
 • oprema za hlađenje i praćenje temperature u hladnjači,
 • jedna oprema za pranje ruku,
 • izrada tehnološko-tehničkog projekta;Napomena:

  Na opremu/materijale mogu da se primene pravila o odstupanjima u proizvodnji tradicionalnih proizvoda (npr. kamen, drvo).|

7. Finansiranje

Kada je poslovni plan zaokružen/završen, može da počne traženje izvora finansiranja. Moguće je oslanjanje na sopstvena sredstva i/ili kredite banaka, ali veoma povoljno može da bude korišćenje zajmova/grantova za male proizvođače.

Kada je poslovni plan zaokružen i završen, može da počne traženje izvora finansiranja. Moguće je oslanjanje na sopstvena sredstva ili kredite banaka, ali veoma povoljno može da bude korišćenje zajmova, odnosno grantova za male proizvođače.

Svakom proizvođaču, malom ili velikom od izuzetnog značaja je mogućnost bilo kakve podrške, u savetima, znanju, kontaktima i naravno investiciji.

Zato je važno da od početka pratite i dugoročno planirate u skladu sa mogućnostima i merama podrške – kako nacionalnim, tako i evropskim. Pored programa i finansijske podrške u oblasti poljoprivrede, nekada ćete se kvalifikovati i za podršku namenjenu start-up preduzetnicima, ženama koje su preduzetnice u ruralnim sredinama, mladim preduzetnicima.

Iako je važno da pratite što više ovakvih mogućnosti, ovde vam detaljnije predstavljamo nacionalne i IPARD mere podrške u sektoru poljoprivrede.

Razlike u fokusu jednog i drugog programa su značajne, pa je takođe važno da omerite koji program je pravi za vas, po različitima aspektima.

Nacionalni podsticajiIPARD
Obično ad hoc podsticaji za već realizovane investicije koje ionako pravite;- Dobar izvor za dugoročne strateške investicije, jer do momenta donošenja rešenja može da prođe duži period; - Izvesnost finansiranja je visoka: ukoliko ste dobili pozitivno rešenje, znate da investiciju realizujete uz podršku koja je definisana;
Nepoznata odluka o dodeli u vreme realizacije investicijePoznata odluka pre realizacije investicije
Ne postoje jasno određeni rokovi donošenja odluka, isplate- Rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci, - Rok za realizaciju investicije je 6 meseci kod nabavke opreme i mehanizacije i 24 meseca kod izgradnje - Rok za isplatu podsticaja je 6 meseci
Poslovni plan nije potrebanPoslovni plan je obavezan
Nije potrebno prikupljanje više ponudaObavezno prikupljanje 3 ponude za nabavku
Značajno zahtevnija dokumentacija
Kontrola je opcionaObavezne su 2 kontrole na terenu, a opciono i treća

 

Nacionalni podsticaji se dodeljuju u primarnoj proizvodnji (biljnoj i stočarskoj) i u preradi, a dele se na:
osnovne podsticaje (u biljnoj proizvodnji npr. plaćanje po hektaru, u stočarskoj plaćanje po grlu),
podsticaje investicijama (nabavka novih mašina, izgradnja objekata, nabavka sadnica, kupovina stoke…) i
podršku ruralnom razvoju.

Podsticaje mogu da koriste sva poljoprivredna gazdinsta koja su upisana u registar, u aktivnom su statusu, nemaju neizmirenih obaveza i nerealizovanih investicija za koje su već dobila podsticaje i ispunjavaju ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose svake godine, a rok za odlučivanje i dodelu podsticaja nije propisan. Nacionalni podsticaji su uglavnom namenjeni poljoprivrednim proizvođačima koji ne ispunjavaju minimalne uslove IPARD konkursa.

Proces dodele podrške za investicije:

Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima - u propisanom periodu tokom godine
Konkurisanje
- uz zahtev se prilaže propisana dokumentacija
Odluka o dodeli
- odluku donosi UAP - proces nije transparentan - rokovi o dodeli i isplati nisu definisani

IPARD podsticaji su namenjeni isključivo za podršku investicijama. Dodeljuju se za primarnu proizvodnju (sektore mesa, mleka, voća, povrća i ostalih useva -žitarice i industrijsko bilje) i preradu (meso, mleko, voće i povrće).

Za podsticaje mogu da konkurišu svi koji se nalaze u propisanim okvirima u pogledu broja životinja ili broja hektara u određenoj proizvodnji, da imaju upisano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose na osnovu raspisanih konkursa, rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci, rok za realizaciju investicije je oko 6 meseci za nabavku opreme i mehanizacije, a oko 24 meseca za izgradnju. Rok za isplatu podsticaja nakon realizacije je oko 6 meseci.

Proces dodele podrške za investicije:

Priprema projekta i konkurisanje
- izrada poslovnog plana - prikupljanje dokumentacije u skladu sa objavljenim pozivom - konkurisanje
Odluka o dodeli
- prethodi joj administrativna kontrola i kontrola na terenu - odluku donosi UAP
Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima u pozivom propisanom roku - sakuplja se novi set dokumentacije koji se prilaže uz zahtev za isplatu

Za istu investiciju ne mogu da se preklapaju izvori podrške nacionalnih i IPARD mera!

Izvesnost je ono što pravi najbitniju razliku u ovim vrstama podsticaja!

PRATITE SAJTOVE sa aktuelnim podsticajima:

Uprava za agrarna plaćanja

IPARD
http://uap.gov.rs/aktuelne-mere-ipard/

Nacionalni podsticaji
http://uap.gov.rs/aktuelni-podsticaji/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:
http://www.minpolj.gov.rs/