Na osnovu zahteva podnetog Ministarstvu, objekti za klanje životinja odobravaju se u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, upisuju u Registar odobrenih objekata i dodeljuje im se veterinarski kontrolni broj.

Odobren objekat jeste objekat za koji je utvrđeno da ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane i koji je upisan u Registar odobrenih objekata.

Objekti/delatnosti koje se odobravaju:

 • Klanje životinja – klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu.
 • Klanje životinja – klanje goveda, svinja, ovaca, koza, živine i lagomorfa u objektima malog kapaciteta.
 • Rasecanje mesa – rasecanje mesa goveda, svinja, ovaca, koza, živine i lagomorfa u objektima malog kapaciteta.
 • Prerada mesa – objekti malog kapaciteta.

Proizvodnja usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i mehanički separisanog mesa – objekti malog kapaciteta.

Procedura odobravanja objekta

 • Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih uslova za higijenu hrane za objekat za klanje malih količina živine na gazdinstvu – podnosi se Ministarstvu/Uprava za veterinu (Procedura 03 i Obrazac 3, 4, 5. ili 6.).
 • Ministar obrazuje komisiju koja vrši pregled objekta, odnosno proverava strukturu i upšte uslove higijene u objektu (“preduslovni programi”).
 • Ako objekat ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane ministar donosi rešenje o ispunjenosti uslova i objektu se dodeljuje veterinarski kontrolni broj:
 • Rešenjem o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih i opštih uslova za higijenu hrane privremeno se odobrava obavljanje delatnosti u objektu.
 • Period za koji se donosi privremeno rešenje ne može biti kraći od 3 meseca niti duži od 6 meseci
 • Pre isteka roka iz privremenog rešenja, ista komisija utvrđuje ispunjenost opštih i posebnih uslova za higijenu hrane – pregled objekta u vreme obavljanja odobrene delatnosti, uključujući preduslovne programe, procese proizvodnje i sistem/Plan samokontrole (HACCP), kao i proveru uslova u vezi posebnih zahteva subjekta (dodatne aktivnosti).
 • Na osnovu mišljenja komisije ministar donosi rešenje kojim se (trajno) odobrava obavljanje delatnosti i potvrđuje veterinarski kontrolni broj.
Promet iz odobrenog objekta za klanje malih količina živine na gazdinstvu je samo na lokalnom tržištu (opština i susedne opštine).
Promet iz odobrenog objekta malog kapaciteta za klanje životinja, rasecanje mesa i preradu mesa je tržište Republike Srbije.

Ako u toku postupka odobravanja objekat ne ispunjava opšte i posebne uslove za higijenu hrane, ministar donosi rešenje o zabrani rada tom objektu.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice briše se iz Centralnog registra, ako donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti za koje je upisan u Registar odobrenih objekata Uprave za veterinu, odnosno Centralni registar, ili ako prestane da ispunjava uslove propisane zakonom.