Planiranje izgradnje ili rekonstrukcije objekta

Svakom poslovanju potreban je plan, bez obzira da li tek počinjete ili menjate uslove u objektu.

Ako želite da izgradite novi objekat za preradu mesa na gazdinstvu ili uradite promene u postojećem objektu, ovde možete naći informacije i podatke koje vam mogu pomoći.

Šta znači „prerada mesa na gazdinstvu“?

Količine gotovih proizvoda koje mogu da se proizvedu u objektu za preradu mesa na gazdinstvu, pogledajte u tabeli ispod:

Vrsta hrane i delatnostProizvodi od mesa** (kg
Količina (max)*
Nedeljno**
100
Količina (max)*
Godišnje**
1000
Mesto obavljanja delatnostiRegistrovan objekat
Područje direktne prodajeTeritorija opštine i susednih opština
Mesto direktne prodaje− Gazdinstvo
− Domaća trpeza
− Zelena pijaca
− Lokalna maloprodaja

 

* Količina proizvoda znači ukupna količina svih vrsta gotovih proizvoda proizvedenih u propisanom periodu.
** Fermentisane suve kobasice, suvomesnati proizvodi, suva slanina, čvarci (“tradicionalni proizvodi”).

 

Kako početi?

Bilo da želite da izgradite novi objekat, ili proširite i unapredite postojeći, koraci su slični.

1. Poslovne mogućnosti – Budite informisani!

I pored ličnog iskustva, dobro je saznati više o proizvodnji kojom želite da se bavite. Razgovarajte sa drugim proizvođačima, stručnjacima, farmerima i kupcima.

Dobro je da o nameri da gradite objekat obavestite nadležnog lokalnog inspektora, a ako je potrebno, potražite i savet.

Dobra informisanost će vam pomoći da odlučite kako će vaše poslovanje da izgleda!

2. Poslovno planiranje i izvodljivost

Potrebno je da znate da potrebne količine mesa za preradu na gazdinstvu mogu da potiču samo od sopstvenih životinja uzgajanih na svom gazdinstvu i zaklanih u objektu odobrenom za klanje odgovarajućih vrsta životinja (nije dozvoljeno slobodno snabdevanje mesom sa tržišta).

Proizvodi od mesa izrađeni u registrovanom objektu za preradu mesa na gazdinstvu mogu da se prodaju direktno krajnjim potrošačima na gazdinstvu i na zelenoj pijaci, kao i objektima maloprodaje na lokalnom tržištu (opština u kojoj je objekat za preradu mesa i susedne opštine).

S obzirom da se radi o sezonskoj proizvodnji tradicionalnih proizvoda, treba da znate ko su mogući kupci vaših proizvoda i kakva je vaša konkurencija? Takođe, važno je da se zna i koliki će biti troškovi izgradnje i održavanja objekta, kao i redovnog poslovanja.

Planiranje se obično radi u fazama - ne sve odjednom!

3. Upoznajte propise i pravila u proizvodnji mesa

Objekti u kojima se posluje hranom moraju da ispune uslove utvrđene u propisima o higijeni hrane, a prostorije u kojima se priprema, obrađuje ili skladišti hrana životinjskog porekla moraju da ispune opšte i posebne uslove higijene za hranu životinjskog porekla.

Treba prikupiti pouzdane informacije kako treba da izgleda objekat za preradu mesa na gazdinstvu. Koje obaveze i koje mogućnosti za izgradnju i uređenje ovakvog objekta pružaju propisi?

Da li postoje olakšice u pogledu troškova izgradnje objekta i internog sistema kontrole higijene i bezbednosti hrane za ovu vrstu objekta i poslovanja?

U objektima za preradu mesa na gazdinstvu, može da se koristi nacionalni vodič za primenu posebnih pravila u pogledu izgradnje, rasporeda/uređenja i opremanja ovog objekta, kao i za dokumentovanje i primenu internog sistema kontrole.

Propisi koji regulišu ovu materiju su:

 • Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snadbevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/17).
 • Pravilnik o uslovima higijene hrane (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 73/10).
 • Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 25/11, 27/14).

4. Projektovanje objekta

Projektovanje objekta je zakonska obaveza, dobra praksa i sastavni deo poslovnog plana proizvođača (investitora).

Za dobijanja potrebnih saglasnosti lokalne samouprave, može da se koristi Idejno rešenje ili Glavni tehnološki projekat objekta (prikaz planirane koncepcije objekta, sa navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova).

Prerada mesa u objektu na gazdinstvu

Pre početka izgradnje objekta, investitor mora da pripremi tehničku dokumentaciju u kojoj je utvrđena tehnološko-tehnička koncepcija objekta, razrada uslova za izgradnju, uređenje, rad i održavanje objekta.

Projektna dokumentacija za objekat u kome se posluje hranom je sva dokumentacija koja nastaje ili se koristi tokom pripreme i realizacije izgradnje objekta, sve do njegovog zavrsetka.

Projektnom dokumentacijom utvrđuju se građevinsko-tehničke, tehnološke i eksplatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama sa rešenjima za gradnju i korišćenje objekta.

Dobro pripremljena dokumentacija temelj je za uspešno planiranje, upravljanje, praćenje, ocenjivanje i komunikaciju između zainteresovanih strana u toku izgradnje, uređenja i opremanja objekta, kao i u toku poslovanja, sprovođenja aktivnosti samokontrole i inspekcijskih (službenih) kontrola i nadzora nadležnih inspekcijskih organa.

Krojite projektni zadatak prema svojoj ideji i namerama i budite uključeni u razradu i realizaciju projekta.

U sprovođenju svojih zamisli i namera koristite svoje iskustvo i potražite savet stručnjaka za higijenu i tehnologiju mesa i izradu tehnoloških projekata za proizvodnju i preradu hrane.

Kao investitor, vi odlučujete i dajete sledeće informacije za projektni zadatak:

 • Šta i koliko? –Vrste i količine mesa, način i stepen obrade i/ili pakovanja na prijemu u objekat (trupovi/polutke/četvrti, osnovni delovi, neupakovano ili upakovano ohlađeno meso)
  Napomena: Meso za preradu u objektu na gazdinstvu mora da potiče od sopstvenih životinja uzgajanih na gazdinstvu i koje su zaklane u odobrenom objektu za klanje tih vrsta životinja.
 • Vrste proizvoda i očekivani kapacitet prerade mesa?
  Napomena: U objektu za preradu mesa na gazdinstvu dozvoljena je samo izrada tradicionalnih proizvoda (fermentisane suve kobasice, suvomesnati proizvodi, suva slanina, čvarci).
 • Količine mesa koje se rasecaju i/ili otkoštavaju?
  Napomena: U objektu za preradu mesa na gazdinstvu dozvoljeno je samo otkoštavanje mesa za preradu.
 • Kada? – Planirana dinamika prerade mesa (npr. dnevno, nedeljno, sezonski)?
 • Gde? – Lokacija (mesto) objekta, kao i to da li se radi gradnja novog ili rekonstrukcija/adaptacija/dogradnja postojećeg objekta?
 • Način snabdevanja vodom za piće?
 • Način uklanjaja otpadnih voda?
 • Planirani način uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla?
 • Dopunske delatnosti? – Prostor za direktnu prodaju i narezivanje i omotavanje i pakovanje proizvoda
  Napomene: Narezivanje  proizvoda iz objekta za preradu mesa na gazdinstvu, dozvoljeno samo na mestu direktne prodaje.
 • Plan za povećanje obima proizvodnje i/ili proširenje asortimana proizvoda?

Na osnovu projektnog zadatka, projektant ovlašćen za tehnološko-tehničko projektovanje priprema idejno rešenje, a zatim glavni tehnološko-tehnički projekat objekta, koji obuhvata delatnosti i aktivnosti utvrđene u projektnom zadatku i uslove za izgradnju, uređenje, rad i održavanje higijene u objektu. Tehnološko-tehnička dokumetacija mora da bude izrađena u skladu sa odgovarajućim propisima koji se odnose na sadržaj rada, izgradnju, uređenje i opremanje predmetnog objekta.

Sadržaj glavnog tehnološko-tehničkog projekta predstavlja projektne zadatke za ostale projektante, za izradu: arhitektonsko-građevinskog projekta, projekta vodovoda, kanalizacije i otpadnih voda, termomašinskog projekta i projekta elektroinstalacija, a celokupna projektna dokumentacija mora da bude urađena u skladu sa odgovarajućim propisima.

Dok planirate, trebalo bi da imate u vidu i Plan samokontrole (Plan HACCP), interni plan kontrole higijene, procesa proizvodnje i bezbednosti proizvoda, proizvođač dokumentuje i uvodi u svoje poslovanje samostalno, koristeći nacionalne vodiče i/ili druge izvore potrebnih i odgovarajućih informacija za delatnost i uslove u objektu, ili uz pomoć stručnih konsultanata:

Što se poslovanja u objektu za preradu mesa na gazdinstvu tiče, dokumentovan interni plan kontrole mora da se primenjuje od dana registracije objekta, odnosno od upisa objekta u Registar objekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za veterinu.

5. Troškovi

Procena troškova treba da uključi troškove projektovanja, izgradnje, uređenja i opremanja i troškove dobijanja dozvola i saglasnosti za izgradnju i rad objekta. Pre procene troškova, treba uzeti u obzir KAPACITET I STRUKTURU OBJEKTA:

Kapacitet prerade mesa na gazdinstvu:

 • Proizvodi od mesa: 100 kg/nedeljno (ukupno 1.000 kg/godišnje – zimska sezona).
  Napomena: Proizvodnja fermentisanih suvih kobasica, suvomesnatih proizvoda, suve slanine, čvaraka (“tradicionalni proizvodi”).

Struktura objekta:

 • prostorija za proizvodnju (rad u različito vreme – različiti proizvodi i druge aktivnosti),
 • hladnjača,
 • prostorija za dimljenje i zrenje/sušenje proizvoda,
 • prostor i/ili oprema/ormari za skladištenje dodataka, začina i ambalaže,
 • garderoba (može da se koristi u stambenom objektu, ako je pogodna lokacija),
 • toalet (može da se koristi u stambenom objektu, ako je pogodna lokacija).

U nastavku možete videti orijentacione troškove za izgradnju i uređenje objekata malog kapaciteta za preradu mesa.

Orijentaciona cena materijala i radova (bez opreme) …………………………………. 200 – 350 €/m2

U cenu su uključeni svi građevinsko-instalacijski radovi:

 • čvrsta gradnja (zidani objekat),
 • pločice – podovi i zidovi do tavanice (vidina 3 metra),
 • elektro instalacija i rasveta,
 • vodovodna instalacija,
 • kanalizacija ,
 • izrada građevinsko/arhitektonsko-instalacijskog projekta.
  Napomena: Uračunata je vrednost svih instalacija do 1 metar van objekta.

Na materijale za izgradnju mogu da se primene pravila o odstupanjima za proizvodnju tradicionalnih proizvoda (npr. kamen, drvo).

U cenu nisu uključeni:

 • izgradnja (putnih) površina od čvrstog materijala (u dvorištu),
 • priključak na javni vodovod ili bušenje bunara,
 • septička jama ili priključak na javni kanalizacioni sistem,
 • priključak na elektroenergetsku mrežu.

Orijentaciona cena opreme ………………………………………………………………………….. 5.000 – 12.000 €

U cenu je uključena:

 • oprema za tehnološku obradu mesa (vuk/mešalica, punilica, klasično dimljenje/zrenje/sušenje),
 • oprema za rukovanje i skladištenje mesa/proizvoda od mesa,
 • oprema za hlađenje i praćenje temperature u hladnjači,
 • jedna oprema za pranje ruku,
 • izrada tehnološko-tehničkog projekta.
  Napomena: Na opremu/materijale mogu da se primene pravila o odstupanjima u proizvodnji tradicionalnih proizvoda (npr. kamen, drvo).

 

6. Finansiranje

Kada je poslovni plan zaokružen/završen, može da počne traženje izvora finansiranja. Moguće je oslanjanje na sopstvena sredstva i/ili kredite banaka, ali veoma povoljno može da bude korišćenje zajmova/grantova za male proizvođače.

Kada je poslovni plan zaokružen i završen, može da počne traženje izvora finansiranja. Moguće je oslanjanje na sopstvena sredstva ili kredite banaka, ali veoma povoljno može da bude korišćenje zajmova, odnosno grantova za male proizvođače.

Svakom proizvođaču, malom ili velikom od izuzetnog značaja je mogućnost bilo kakve podrške, u savetima, znanju, kontaktima i naravno investiciji.

Zato je važno da od početka pratite i dugoročno planirate u skladu sa mogućnostima i merama podrške – kako nacionalnim, tako i evropskim. Pored programa i finansijske podrške u oblasti poljoprivrede, nekada ćete se kvalifikovati i za podršku namenjenu start-up preduzetnicima, ženama koje su preduzetnice u ruralnim sredinama, mladim preduzetnicima.

Iako je važno da pratite što više ovakvih mogućnosti, ovde vam detaljnije predstavljamo nacionalne i IPARD mere podrške u sektoru poljoprivrede.

Razlike u fokusu jednog i drugog programa su značajne, pa je takođe važno da omerite koji program je pravi za vas, po različitima aspektima.

Razlike između nacionalnih mera i IPARD-a:

Nacionalni podsticajiIPARD
Obično ad hoc podsticaji za već realizovane investicije koje ionako pravite. - Dobar izvor za dugoročne strateške investicije, jer do momenta donošenja rešenja može da prođe duži period.
- Izvesnost finansiranja je visoka: ukoliko ste dobili pozitivno rešenje, znate da investiciju realizujete uz podršku koja je definisana.
Nepoznata odluka o dodeli u vreme realizacije investicijePoznata odluka pre realizacije investicije
Ne postoje jasno određeni rokovi donošenja odluka, isplate- Rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci,
- Rok za realizaciju investicije je 6 meseci kod nabavke opreme i mehanizacije i 24 meseca kod izgradnje
- Rok za isplatu podsticaja je 6 meseci
Poslovni plan nije potrebanObavezno prikupljanje 3 ponude za nabavku
Značajno zahtevnija dokumentacija
Kontrola je opcionaObavezne su 2 kontrole na terenu, a opciono i treća

 

Nacionalni podsticaji se dodeljuju u primarnoj proizvodnji (biljnoj i stočarskoj) i u preradi, a dele se na osnovne podsticaje (u biljnoj proizvodnji npr. plaćanje po hektaru, u stočarskoj plaćanje po grlu), podsticaje investicijama (nabavka novih mašina, izgradnja objekata, nabavka sadnica, kupovina stoke…) i podršku ruralnom razvoju.

Podsticaje mogu da koriste sva poljoprivredna gazdinsta koja su upisana u registar, u aktivnom su statusu, nemaju neizmirenih obaveza i nerealizovanih investicija za koje su već dobila podsticaje i ispunjavaju ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose svake godine, a rok za odlučivanje i dodelu podsticaja nije propisan.

Nacionalni podsticaji su uglavnom namenjeni poljoprivrednim proizvođačima koji ne ispunjavaju minimalne uslove IPARD konkursa.

Proces dodele podrške za investicije:

Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima - u propisanom periodu tokom godine
Konkurisanje
- uz zahtev se prilaže propisana dokumentacija
Odluka o dodeli
- odluku donosi UAP - proces nije transparentan - rokovi o dodeli i isplati nisu definisani

 

IPARD podsticaji su namenjeni isključivo za podršku investicijama. Dodeljuju se za primarnu proizvodnju (sektore mesa, mleka, voća, povrća i ostalih useva -žitarice i industrijsko bilje) i preradu (meso, mleko, voće i povrće).

Za podsticaje mogu da konkurišu svi koji se nalaze u propisanim okvirima u pogledu broja životinja ili broja hektara u određenoj proizvodnji, da imaju upisano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i ostale propisane uslove.

Zahtevi se podnose na osnovu raspisanih konkursa, rok za donošenje odluke o dodeli je 9 meseci, rok za realizaciju investicije je oko 6 meseci za nabavku opreme i mehanizacije, a oko 24 meseca za izgradnju. Rok za isplatu podsticaja nakon realizacije je oko 6 meseci.

Proces dodele podrške za investicije:

Priprema projekta i konkurisanje
- izrada poslovnog plana - prikupljanje dokumentacije u skladu sa objavljenim pozivom - konkurisanje
Odluka o dodeli
- prethodi joj administrativna kontrola i kontrola na terenu - odluku donosi UAP
Realizacija
- investira se sopstvenim sredstvima u pozivom propisanom roku - sakuplja se novi set dokumentacije koji se prilaže uz zahtev za isplatu
Isplata podsticaja
- prethodi joj kontrola na terenu - nakon isplate moguća je još jedna kontrola na terenu

Za istu investiciju ne mogu da se preklapaju izvori podrške nacionalnih i IPARD mera!

Izvesnost je ono što pravi najbitniju razliku u ovim vrstama podsticaja!

PRATITE SAJTOVE sa aktuelnim podsticajima:

Uprava za agrarna plaćanja – IPARD

Nacionalni podsticaji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede